Agents geològics externs

La superfície de la terra està sotmesa a una transformació contínua i lenta, perquè està en contacte amb l’atmosfera i la hidrosfera. Està exposada a l’acció dels agents geològics externs : l’aigua d’escolament o escorriment ( torrents, rius, etc…), El gel, el mar, el vent i els éssers vius.

La calor del sol , que , en escalfar la superfície terrestre, influeix en l’escalfament i el refredament de l’atmosfera. De resultes d’això, es generen canvis de precisió que produeixen venta, evaporació d’aigua i precipitacions que originen torrents, rius , glaceres, etc.

La gravetat, que fa caure la pluja i provoca el davallament dels corrents d’aigua, del gel i dels materials dels vessants .