Els éssers vius

Els éssers vius són els responsables de fer la meteorització biològica. Les seues accions poden ser molt diverses, hi ha vegades que causen el trencament de les roques mecànicament, i altres vegades les separen per alteració química, i amb regularitat fan dues coses.                                                          

Per Alba Blasco-meteorització biològica- Llicència  CC BY SA Creative Commons 

Un dels exemples més clars de la meteorització biològica mecànicament són els conills al cavar la seua madriguera.

L’ésser humà produeix grans canvis a la superfície terrestre amb la construcció de carreteres, ciutats, l’extracció de minerals, la canalització de l’aigua…