Les aigües subterrànies

QUÈ SÓN LES AIGÜES SUBTERRÀNIES ? 

L’aigua de pluja, del desgel de la neu o dels rius, es filtra a través del sòl i forma el que anomenem les aigües  subterrànies. Quan l’aigua arriba a una capa de roca impermeable i no pot continuar baixant, s’hi acumula i forma un aqüífer. 

 

ELS AQÜÍFERS 

Els aqüífers són mantells de roques poroses o molt fracturades, i, per tant, permeables, que contenen aigua. 

El nivell de l’aigua dins l’aqüífer s’anomena nivell freàtic. En època de pluges el nivell és molt alt i en època de sequera el nivell és molt baix. 

Quan es talla un aqüífer per sota del nivell freàtic, l’aigua subterrània ix a l’exterior i forma surgències, moltes de les quals originen rius. 

L’APROFITAMENT DE L’AIGUA SUBTERRÀNIA 

L’aigua dels aqüífers s’extreu per bombament de pous que poden ser molt profunds. Si es produeix una sobreexplotació de l’aqüífer, descendeix considerablement el nivell freàtic i l’aqüífer pot arribar a esgotar-se, i potser caldran molts anys perquè es torne a carregar. 

Si s’explota excessivament un  aqüífer situat a prop del mar, hi pot penetrar aigua salada i quedar inutilitzat.