Les aigües superficials

L’AIGUA D’ESCOLAMENT 

En caure, la pluja forma un mantell d’aigua que s’aplega en menuts canals constituint l’aigua salvatge o mantell d’escolament. Més tard, aquesta aigua s’aplega en cursos d’aigua ocasionals: els torrents, les rambles i els uadis; o permanents: els rius.  

L’EROSIÓ PER L’AIGUA D’ESCOLAMENT 

Quan l’aigua d’escolament baixa per pendents forts sobre materials tous i poc compactats, o sense vegetació, obri a la superfície solcs profunds, que anomenem xaragalls i que poden arribar a formar grans barrancs. 

En terrenys heterogenis, l’erosió origina enormes columnes piramidals de terra coronades per una roca, anomenades pilars coronats. 

ELS CURSOS D’AIGUA OCASIONALS 

Els torrents són cursos d’aigua de llera fixa però no permanents, perquè només porten aigua en èpoques de pluja o desgel. S’hi distingeixen tres trams:  

– La conca de recepció. 

– El canal de desguàs. 

– El con de dejecció. 

A les regions àrides i subàrides hi plou amb escassa freqüència, però, quan plou, ho fa d’una manera torrencial, i es formen els uadi. 

A les regions mediterrànies, l’aigua forma unes lleres semblants als uadi, anomenades rambles o rieres.              

ELS CURSOS D’AIGUA PERMANENTS

Els rius, que són cursos permanents d’aigua, són els modeladors principals del relleu a les regions temperades de la Terra. Reben l’aigua de la pluja, de la fosa de la neu i del gel, o l’aigua subterrània, i la transporten fins al mar.